X

اصطلاحات ثبتی

ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين ذوي الحقوق نسبت به آنهاست ، تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد .املاک مجهول المالک : در قانون ثبت به املاکي اطلاق مي شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تا کنون از طرف مالک و يا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد و متصرفين اينگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود مي باشد همچنين مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند .آگهی نوبتی : پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی شماره و مشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مرداد ماه – اول آبان ماه – اول بهمن ماه و اول ارديبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود . اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يک ماه پس از تسليم اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد .آگهی تحديد حدود : املاک پس از آگهي نوبتي به منظور تثبيت حدود آگهي مي شوند چنانچه مالکين مجاور و يا صاحبان حقوق ارتفاقي ( حقوقي که املاک ديگر به ملک مورد تحديد حدود دارد مانند حق عبور , آبچک و باز کردن درب و پنجره ) داشته باشند ، مي توانند از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت سي روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و پس از آن نيز ظرف مدت يک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايد .املاك جاری : به املاكي اطلاق مي‌شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد . بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد .املاك ثبت شده : به املاكي اطلاق مي‌شود كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستندسند مالکيت المثنی : وقتي كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك مي تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد .تبديل اسناد مالکيت مشاعی به يک جلد : چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي ، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد به يك نفر انتقال يابد خريدار مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت مشاعي درخواست صدور سند مالكيت به نام خود بنمايد .تجميع حدود املاكی كه دارای سند مالكيت مي‌باشند : در موارديكه دو يا چند پلاك بر اثر ساختمان يا ديواركشي به صورت واحد درآمده يا قطعاتي كه وصل به هم باشند و يا مالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر دفتر املاك داشته باشند مالك يا مالكين با تسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خود را بنمايند .افراز : چنانچه دو يا چند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هر يك از آنها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند .تفكيك املاک : در صورتيکه ملکي به قطعاتي کوچک تر تقسيم گردد به اين عمل تفکيک گفته مي شود . در اين حالت ملک ممکن است يک نفر و يا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کليه مالکين بايستي با تفکيک موافقت داشته باشند . بديهي است مالکيت مالکين مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه .استعلام : دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هر گونه معامله نسبت به املاك جاري قبلاً جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك پرسش نمايند ، همچنين پاره‌اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع صالحه قضايي نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاك جاري هستند .بازداشت املاك : املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاكم و دادسراهاي عمومي و انقلاب و شعب بازرسي و اجراي ثبت و دادگستري قابل بازداشت مي باشند .

رفع بازداشت املاكي كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي‌شوند : اعم از اينكه دراي سند مالكيت باشد يا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي‌گردد . پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولا بايستي اولاً ممهور به مهر مرجع تقاضاكننده باشد ، ثانیاً اشاره به نامه قبلي كه به موجب آن تقاضاي بازداشت شده داشته باشد و ثالثاً مشخصات كامل ملك اعم از شماره تاريخ و ........ در آن قيد شده باشد .اعيان : اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي‌شود اطلاق ميگردد . گر چه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان می نمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك ( زمين ) بنا مي‌گردد .ماده 45 آئين نامه قانون ثبت : باتصويب طرح‌ هاي هادي و جامع شهر‌ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابان هاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابان هاي جديدالاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌ گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت مي باشد .دفترچه متمم اسناد مالكيت : دفترچه اي است بهادار كه بعد از پر شدن ستون هاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده است حسب تقاضاي مالك و با رعايت تشريفات بدان ضميمه مي‌گردد .اصلاح حدود : چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي‌ باشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حدود نمايد .ماده 149 الحاقي قانون ثبت : بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعدا معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت مي باشد ، در صورتي که اضافه مساحت ناشي از تغيير طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهاي اضافه مساحت ( به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اوليه با توديع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکيت اصلاح مي گردد .اعتبار اسناد مالکيت : اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي ‌باشد .

املاک موروثي : هرگاه فردي كه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌تواند با ارائه مدارك زير از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد :

1.        تقاضاي صدور سند مالكيت

2.        فرم گواهي حصر وراثت

3.        فرم 19 مالياتي

4.        اصل سند مالكيت مورث 

سند رسمی

در قانون مدنی سند رسمی عبارت است از :

1.        اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ثبت شده باشد

2.        اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد

3.        اسنادی که نزد ساير مامورين رسمی تنظيم شده باشد مثل شناسنامه

اما از نظر قانون ثبت اينطور تعريف شده است : " سندی است که مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد " و از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی که در تعريف قانون مدنی آمده است .

سند عادی

هر گاه سندی به وسيله يکی از مامورين رسمی تنظيم اسناد تهيه شده ليکن مامورين صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانونی را در تنظيم سند نکرده باشند ، سند مزبور در صورتی که دارای امضا يا مهر طرف باشد عادی است .