X

آدرس و شماره تلفن دفاتر اسناد رسمی شهرستان نهاوند

 

نام ونام خانوادگي سردفتر

شماره

نشاني و شماره تلفن دفترخانه

رضاخورشيدي

1

نهاوندخيابان ابوذركوچه بانك ملت مركزي طبقه دوم

08513229868

رضاكمالي

3

نهـاوندخيابـان پيـروزي نرسيــده به ميدان 22بهمن

08523236275

عليرضا عباسي

15

نهاوندخيابان آزادگاچهارراه كوچه سرداب غربي

08513243235

شهاب جانجان

19

نهاوند خيابان آزادگان

08523249144

وحيد مالمير

20

نهاوند خيابان آزادگان

08523244600

شهاب جلالي

21

نهاوند خيابان پيروزي جنب سينما

08523245762

بهمن امرائي

2

نهاوند چها راه آزادگان

08523247567

مرتضی مالمیر

50

نهاوندمیدا امام جنب بانک سپه

08513230350

مصطفی نورمحمدی

51

نهاوندخیابان ابوذر روبروی بانک صادرات  

08513221851

امیر پدرام رشیدی

52

نهاوند خیابان 17شهریور قسمت فوقانی نبش بازار سرداب

08523224484

داود بایروند

4

 

رضا شورچه

81

نهاوند-فیروزان-خیابان شهید بهشتی طبقه فوقانی پاساز موفق

08523723829

مهناز چنگیزی

89

نهاوند میدان امام کوچه یاس

08523233534